KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ  
İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; aşağıda işaretlenen ilgili kişi grubu/ gruplarının Şirketimiz tarafından tutulan verileri için geçerlidir:
MİSAFİR   PERSONEL X
KİRACI İMZA YETKİLİSİ   PERSONEL ADAYI  
KİRACI ÇALIŞANI   TAŞERON FİRMA PERSONELİ  
OTEL BÖLGESİNDE BULUNAN HERKES   BİNA/ İŞYERİ ZİYARETÇİSİ  
PERSONEL ADAYI REFERANSI   İNTERNET KULLANICISI  
TAŞERON FİRMA İMZA YETKİLİSİ   TEDARİKÇİ İMZA YETKİLİSİ  
DİĞER (……………………………)   DİĞER (……………………………)  
DİĞER (……………………………)   DİĞER (……………………………)  
NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ? Demirler Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.
HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?
 • Hangi verilerinizin toplandığı
 • Verilerinizin hangi amaçla işlendiği
 • Verinizin kimlerle paylaşıldığı
 • Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi
 • Verinizin imhası
 • KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar
HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Ad soyad, TCKN, fotoğraf, uyruğu, pasaport no, seri-sıra no, cinsiyet, doğum tarihi, medeni hal, ikamet adresi, aylık ücret bilgisi, sgk no, işe giriş-çıkış tarihi, işten ayrılma tarihi, banka hesap numarası, icra dosyaları, imza, çocuklarının okul adı/sınıfı, eğitim durumu, gördüğü kurs ve seminerler ile, AGİ formunun tarafınızdan doldurulması sırasında eşinizin Ad Soyad, Çalışıp Çalışmadığı Bilgisi ile çocuğunuzun/ çocuklarınızın Ad Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Baba Adı, Anne Adı, Okula Kayıt Tarihi, Okul Adı, Sınıfı gibi bilgilerin eşinizin ve çocuğunuzun/ çocuklarınızın bilgi ve rızasına uygun olarak sizin tarafınızdan paylaşıldığını, eşiniz ve çocuğunuza/ çocuklarınıza işbu aydınlatma metnini okuttuğunuzu ve bu kişilerin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz.

 

Açık rızanızı vermeniz halinde;

Çalışmaya engel sağlık sorununun olup olmadığına ilişkin sağlık kurumu/ hekim tarafından verilen sağlık raporu, engelli raporu, adli sicil kaydı, adli sicil kaydına esas mahkeme kararı

 

KİŞİSEL VERİLRİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve güncel bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla; olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde şirket avukatımızla ya da bilgi talep eden adli ve idari mercilerle, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Maaş ödemesi için anlaşmalı bankalar, OSGB Firması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışman Firmaları, yetkili sağlık kuruluşu, Nüfus Müdürlüğü, Göç İdaresi, İŞKUR, yetkili icra müdürlükleri, jandarma ve kolluk teşkilatı ya da Şirketimizin açıklanan amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hizmet alacağı üçüncü taraf kişi veya kişilerle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme, sigorta tahakkuk işlemleri/iş kazası bildirimi, yabancı çalışanlara vergi kimlik no alınması, maaş ve BES ödemelerini gerçekleştirmek, yabancı çalışanlara banka hesabı açmak, eğitim katılım sertifikası takdimi, yabancı personel çalışma izni başvuru ve takip sürecinin yürütülmesi, personel sağlık taraması gerçekleştirilmesi/ tespiti, adres kaydı yapılması, engelli çalışan bildirimi yapılması, icra bildirimi yapılan personelin çalışma durumunu bildirmek, kimlik bildirimi yapmak, ÖGG otomasyon kaydı yapılması, işe giriş-ayrılış işlemlerinin bildirimi amaçlarıyla paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR?

Kişisel verilerinizi, İş başvuru/ işe giriş formlarının doldurulması, AGİ formlarının doldurulması, özlük dosyasına girecek evrakların teslimi, İnsan Kaynakları departmanı tarafından işe yeni başlayanların bildirilmesi amacıyla çeşitli formların doldurulması, iş/işçi bulma internet sitelerinden ya da kuruluşlarından yapılan aktarım suretiyle topluyor; kişisel verilerinizi, iş başvuru/ işe giriş formlarının doldurulması, AGİ formlarının doldurulması, özlük dosyasına girecek evrakların teslimi, insan kaynakları departmanı tarafından işe yeni başlayanların bildirilmesi amacıyla çeşitli formların doldurulması, iş/işçi bulma internet sitelerinden ya da kuruluşlarından yapılan aktarım, bilişim sistemine/ yazılıma kaydetmek, fiziki/ matbu olarak saklamak, dijital bulut ve fiziki sunucuda saklamak, fiziki olarak özlük dosyası biçiminde kilitli dolaplarda muhafaza etmek ve işin niteliğine ve talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak suretiyle işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

 

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Diğer Kişisel Verileriniz; görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, diğer : personelin kurumsal mail hesabının ve kurumsal sisteme erişim için kullanıcı adının oluşturulması, diğer : personelin mevcut internet ağına erişiminin sağlanması, fiziksel mekan güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, diğer : otele güvenli giriş ve çıkış sağlanması, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?
 • Sözleşmenin ifası
 • Hakkın tesisi
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması
 • Kanunlarda öngörülme
 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz için açık rızanız.

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Demirler Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mersis No: 0288004353800012

Adres: Kocatepe Mah. Yüksel Cadde No:19 Çankaya / ANKARA

İletişim Adresi : [email protected]